Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Du er her: 

Om menighedsrådsarbejdet

Vejen Menighedsråd består af 12 folkevalgte menighedsrådsmedlemmer, sognets 3 præster og en medarbejdervalgt repræsentant. 

Menighedsrådets medlemmer afgiver erklæring på ære og samvittighed om at ville udføre det dem betroede hverv i troskab mod den danske evangelisk-lutherske folkekirke, så at den kan byde gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst. 
Et menighedsråd vælges for 4 år ad gangen.

 Når man sidder i et menighedsråd, er det ikke kun administrative opgaver, der skal løses. Menighedsrådets opgaver spænder meget bredt og skal udover de ledelsesmæssige opgaver skabe gode vilkår for evangeliets forkyndelse.

Menighedsrådet har derfor stor indflydelse på kirkens liv og vækst og beskæftiger sig med alle aspekter af kirkens aktiviteter. Det kan for eksempel være det diakonale arbejde, børne- og ungdomsarbejdet eller arbejdet med kirkens medier.

Derudover er det menighedsrådet, som skal bestyre kirkegården og værne om kirkens kulturværdier i form af bygninger og inventar. Det er også menighedsrådet, som godkender ændringer i valg af liturgi i gudstjenesten og ansætter nye medarbejdere i kirken. Dog ikke præsterne, der ansættes af Kirkeministeriet.

Formand for Vejen Menighedsråd
Elna Jørgensen

Regnskabs- og budgetudvalget

Vejen Menighedsråd har nedsat et regnskabs- og budgetudvalg. Udvalget består af 3 af menighedsrådets medlemmer.

Ved hvert menighedsråd er der en kirkekasse, der bestyres af menighedsrådet.

For Vejen Kirke er der en valgt kasserer for kirkekassen. Kassererens opgave er, at orientere menighedsrådet om den til enhver tid værende økonomiske stilling.
Kordegnen forestår regnskabsføringen herunder udarbejdelsen af kvartalsrapporter, årsregnskab og det årlige budget.

Regnskabs- og budgetudvalget får af kassereren forelagt kvartalsrapporter og årsregnskab til behandling og godkendelse, hvorefter kvartalsrapporter og årsregnskab forelægges på menighedsrådsmøder til endelig godkendelse af det samlede menighedsråd.

Midt på året skal der foreligge et budget for det kommende regnskabsår, som er kalenderåret. Dette budget udarbejdes af kasserer og regnskabsfører, dels på grundlag af en fremskrivning af eksempelvis lønninger og dels på basis af en vurdering af omkostningerne for det kommende år. Endvidere indgår i budgettet anlægsarbejder, som der kan være fremsat ønsker om fra: kirke- og kirkegårdsudvalg, præstegårdsudvalg, personale og øvrige udvalg.

Budgettet behandles i regnskabs- og budgetudvalget, inden det forelægges for menighedsrådet til godkendelse.

Budgettet fremsendes derefter til provstiudvalget for Malt Provsti, der dækker Vejen Kommune. Provstiet indkalder til et såkaldt budgetsamråd, hvor samtlige menighedsråd i provstiet er repræsenteret.

I budgetsamrådet er Vejen Menighedsråd normalt repræsenteret ved kassereren, formanden og regnskabsføreren.

Formand for regnskabs- og budgetudvalget
Marianne Borg

Kirkeværge

Kirkeværgen vælges af menighedsrådet for 1 år ad gangen.

Kirkeværgens vigtigste opgaver er at holde opsyn med alt det, der hører under kirken. Det gælder bygninger såvel som kirkegård. Af bygninger er der kirken, kapellet, Sognegården og mandskabs- og maskinbygninger til kirkegården. Det er desuden kirkeværgens opgave at påse, at bygninger og omgivelser holdes i tilbørlig stand, hvad angår såvel vedligeholdelse som rengøring m.m.
Kirkeværgen skal påse, at de bestemmelser, som i denne forbindelse findes i medarbejdernes regulativer, bliver overholdt.

 
Hvis kirkeværgen bliver opmærksom på mangler, påhviler det ham/hende at drage omsorg for deres afhjælpning. Hvis afhjælpningen ikke uden skade kan opsættes, kan kirkeværgen rekvirere nødvendig håndværkerbistand m.v.

Kirkeværgen skal sørge for iværksættelse af menighedsrådets og Kirke- og Kirkegårdsudvalgets beslutninger om anskaffelser til eller arbejde i og ved de ovenstående bygninger.

Kirkeværgen har pligt til at deltage i såvel det årlige syn, som i provstesyn og evt. ekstraordinære syn.

Kirkeværgen har det daglige tilsyn med kirkegården og skal påse, at kirkegården, og hvad der hører til den, holdes i tilbørlig stand, såvel hvad vedligeholdelse som rengøring m.v. angår.

Kirkeværge
Karen Appel

Kontaktperson

Kontaktpersonens vigtigste opgave er at fremme og vedligeholde gode samarbejdsforhold mellem menighedsråd og medarbejdere, mellem medarbejderne indbyrdes og mellem præster, menighedsråd og medarbejdere.

Kontaktpersonen vælges blandt menighedsrådets medlemmer.

Kontaktpersonen bemyndiges til på menighedsrådets vegne at give forskrifter og anvisninger til og modtage henvendelser fra medarbejdere i tjenstlige forhold. Hvis henvendelserne ikke umiddelbart kan imødekommes, skal disse henvendelser viderebringes til menighedsrådet.

Som kontaktperson leder man de regelmæssige medarbejdermøder, og man skal sikre, at samtlige medarbejdere skriftligt bliver orienteret om de forhold, der har været drøftet på møderne. Endvidere skal kontaktpersonen orienterer menighedsrådet om indholdet og forløbet af medarbejdermøderne.

Det er også kontaktpersonens opgave at få gennemført de årlige medarbejderudviklingssamtaler med alle medarbejdere ved kirke og kirkegård med undtagelse af præsterne, da menighedsrådet ikke er arbejdsgiver for præsterne.

Kontaktperson
Marianne Borg

Aktivitetsudvalget

5 menighedsrådsmedlemmer og kirkens præster.

Det er udvalgets overordnede opgave at sørge for arrangementer i Sognegården og i kirken af forskellig art.
Indholdet i arrangementerne er mangeartet.
Det er bl.a. emner om livets mange spørgsmål, litteratur, historiske og geografiske emner, rejseskildringer, musikalske oplevelser osv.

Nogle arrangementer planlægges i samarbejde med kirkens organist.


Udvalget arrangerer følgende arrangementer:
· sogneaftener 
· ældreeftermiddage
· udflugt for de ældre i sognet
· julefest for ældre i sognet
· ældregudstjenester med efterfølgende kaffe i Sognegården
· kunstudstillinger
· kirkekaffe
· kirkefrokoster

Aktivitetsudvalget er også med i planlægning af: 
· kirkeuger (hver 4. år), 
· studiekredse
· rytmiske gudstjenester

Det er desuden udvalgets opgave at søsætte nye projekter!!

Formand for aktivitetsudvalget
Marie Ulsdal

Børne- og Ungeudvalget

Udvalget består af 4 menighedsrådsmedlemmer og kirkens præster.

Formål
Udvalget arbejder for, at børn og unge i Vejen Sogn lærer kirken at kende, så den bliver en naturlig del af deres hverdag.

Udvalgets ansvarsområder
Dåbshilsen til alle døbte på årsdagen for dåben og "dåbsjubilæums-gudstjeneste" 
Babysalmesang
Mini-konfirmander 
Spaghettigudstjenester
Fastelavnsgudstjenester
Familiegudstjenester
Konfirmand- og ungdomsgudstjenester
Juleindledning for skoler og daginstitutioner med krybbespil og minimusical
Salmesangsprojekter for 3.-5. klasser (RAMS/Skole- kirkesamarbejde)

Underudvalg og arbejdsgrupper
Nogle af ovennævnte gudstjenester planlægges af underudvalg og arbejdsgrupper bestående af præster, menighedsrådsmedlemmer, spejdere, FDF’ere og andre frivillige fra sognet.

Andet
Børnekufferter i våbenhuset til brug under gudstjenesten
Tegnemapper til uddeling inden prædikenen.

Formand for Børne- og Ungeudvalget
Elise Kieltoft 

Kirke- og kirkegårdsudvalget

Udvalget er nedsat af menighedsrådet og kan kun bestå af rådsmedlemmer.

Udvalget fører gennem kirkeværgen tilsyn med kirke, sognegård og kapel, samt udstyr, omgivelser og bygninger, som vedrører kirke og kirkegård.

Udvalget skal sørge for, at bygninger, inventar og installationer holdes i forsvarlig stand, og ligeledes sørge for, i samarbejde med kirkegårdslederen, at kirkegården vedligeholdes, og at der altid er tilstrækkelig med begravelsespladser for sognets beboere.

Udvalget fører i samarbejde med kirkeværgen tilsyn med kirketjenerens og kirkegårdslederens arbejde.

Hvert år inden 1. oktober skal der, sammen med den bygningssagkyndige, foretages et grundigt eftersyn af kirken, kapellet, sognegården og kirkegården med tilhørende bygninger.

Udvalget fører tilsyn med kirkeværgens forretningsførelse. Udvalget har ansvaret for, at kirkens synsprotokol og kirkegårdsprotokol er ført på foreskreven måde.

I samarbejde med kasserer, kirkeværge og kirkegårdsleder udarbejder udvalget forslag til budgettet, inden det forelægges for menighedsrådet.

Alle i menighedsrådet bekendtgøres om dato og tidspunkt for synsforretningen og er velkommen til at deltage i synet.

Formand for Kirke- og kirkegårdsudvalget
Linda Lindgren Schmidt

Præstegårds- jord- og skovudvalget

Udvalget består af tre medlemmer fra menighedsrådet i Læborg og tre medlemmer fra Vejen Menighedsråd.

Hvert år foretager udvalget i samarbejde med en bygningssagkyndig et bygningssyn af de to præsteboliger. Præsteboligen gennemgås sammen med den pågældende præst. Reparationer og vedligeholdelsesarbejder vurderes. Ved omfattende reparationer behandles disse i menighedsrådet og sendes i licitation.

Udvalget fører ligeledes tilsyn med Præsteskoven. Der holdes syn hvert andet år sammen med en skovfoged fra Hedeselskabet.

Formand for Præstegårds- og skovudvalget
Elna Jørgensen

Kommunikationsudvalget

Kommunikationsudvalgets medlemmer:
Kommunikationsudvalget består af 3 menighedsrådsmedlemmer: Marie Ulsdal, Elna Jørgensen, Henrik Skov-Pedersen og kordegn Majbritt Skovbjerg.
Formanden for menighedsrådet og præsterne deltager efter behov.

Udvalgets ansvarsområder:
Easybooking, hjemmeside, Kirkenyt, intranet, nyhedsbreve, informationstavle i hall og gadeskab.

Underudvalg:
Kommunikationsudvalget har et underudvalg: Redaktionsudvalget.
Udvalget har til opgave at planlæg indsamle og udarbejde indlæg til Kirkenyt-siden i Ugeavisen, samt hver uge at læse korrektur på siden.

Redaktionsudvalgets medlemmer:
Helle Madsen (Læborg Menighedsråd), Else-Marie Hoffmeyer,  Elna Jørgensen, Majbritt Skovbjerg.

Møder:
Kommunikationsudvalget holder møder efter behov.
Reaktionsudvalget mødes 3 gange om året.

Formand
Marie Ulsdal